Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

flyingalexa
4854 d8cd 500
Reposted fromwentyl wentyl vianoisetales noisetales

September 27 2019

flyingalexa
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales

September 24 2019

flyingalexa
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales

September 09 2019

flyingalexa
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane

August 29 2019

flyingalexa
9424 19cc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
flyingalexa
4499 38f2 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianoisetales noisetales

August 26 2019

flyingalexa
5567 7e30 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viajacoszek jacoszek

August 24 2019

flyingalexa
1631 332b
Reposted frombojesiewody bojesiewody viabercik bercik

August 23 2019

flyingalexa
5480 5cd5 500
Reposted fromtgs tgs vianoisetales noisetales
flyingalexa
3230 d924
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatsylvvia tsylvvia
flyingalexa
Reposted fromtfu tfu viatsylvvia tsylvvia

August 16 2019

flyingalexa
1678 0e4a
Reposted fromxawery xawery vianoisetales noisetales

August 15 2019

flyingalexa
0507 f66a 500
Reposted fromcontigo contigo vianoisetales noisetales

August 14 2019

flyingalexa
Cholera. Właściwie to przeliczmy.

Według spisu z 2011 roku.

Z 35 milionów ludzi, którzy odpowiedzieli na pytanie o wyznanie:

- 95,5% katolików
- 0,44% prawosławni
- 0,39% Jehowi
... (tutaj dalsze marginesy)
- Religia Jedi - 1343 osoby
- Ateizm - 935 osób
- Liga muzułmańska - 735 osób
- Związek buddyjski tradycji karma Kamtzang - 653 osoby
- Agnostycyzm - 511 osób.

Zakładając, że wierzący nie prześladują innych wierzących... wychodzi nam, że te 35 milionów katolików w Polsce jest prześladowanych przez ateistów, agnostyków i jedi.
Czyli łącznie przez 2789 osób.

Czyli każda z tych osób ma do prześladowania 13 tysięcy 624 katolików.

Przy zagęszczeniu 123 osób na km2 - każda z tych osób ma do obskoczenia 110 km2, tak żeby każdego móc dobrze poprześladować.

Przesrane. Muszę kupić rower.
— Thurgon o prześladowanym KK w Polsce
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatsylvvia tsylvvia
flyingalexa
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatsylvvia tsylvvia

August 13 2019

flyingalexa
9632 b174 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic vianoisetales noisetales

August 08 2019

flyingalexa
6588 a949 500
Reposted fromhardqorem hardqorem viabercik bercik

August 06 2019

flyingalexa

July 06 2019

flyingalexa
2566 1d44 500
Reposted fromyikes yikes vianoisetales noisetales

June 28 2019

flyingalexa
0019 6e1c 500
Reposted fromlaskowska laskowska viatsylvvia tsylvvia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl