Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

flyingalexa
I'm scared of this person in my head..
— im fine

July 28 2017

flyingalexa
6804 d54a 500
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastaphre staphre

July 25 2017

flyingalexa
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad viaecce ecce
flyingalexa

July 17 2017

flyingalexa
8007 fe30
Reposted fromanke anke viafantik fantik

July 16 2017

flyingalexa
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder

July 12 2017

flyingalexa
0679 b6ed
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viatsylvvia tsylvvia

July 10 2017

flyingalexa

July 02 2017

flyingalexa
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaecce ecce
flyingalexa
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaecce ecce

July 01 2017

flyingalexa
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaecce ecce

June 30 2017

flyingalexa
flyingalexa
9920 e8be 500
Reposted fromverronique verronique viacolours colours

June 29 2017

flyingalexa
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaecce ecce

June 28 2017

flyingalexa
1421 14eb 500
Reposted frommuszynka muszynka viafantik fantik

June 24 2017

flyingalexa

June 23 2017

flyingalexa
flyingalexa
flyingalexa
flyingalexa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl